[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผลและติดตามแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
จดหมายข่าว
เลือกตั้งเทศบาลตำบลสร้างค้อ 2564


 
 • ระบบข้อมูลบุคลกร กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 3.238.88.35
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  7 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  447 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  4668 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  12022 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  37385 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  193116 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557
  แผนงานโครงการ
  กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลสร้างค้อ
   

  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

  เทศบาลตำบลสร้างค้อ

   

  หลักการและเหตุผล

               การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลสร้างค้อ  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนดโดยฝ่ายผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้การปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลสร้างค้อ  เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

             นอกจากนี้ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  มาตรา 79 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (โดยกรมบัญชีกลาง)   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561    

   

  วัตถุประสงค์

  หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร       เพื่อให้เกิดความ

  มั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ         ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินรวมทั้ง

  ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

           เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี และด้านอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ๒   เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

           เพื่อสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม

          ๔  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

          ๕   เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ

  ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

   

  ขอบเขตการตรวจสอบ

            ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง

  1.ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

  2.สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ

  3.สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง

  4.ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น

  5.วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

  งานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จำนวน 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย

                1  สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลสร้างค้อ 

                2  กองคลัง

                3   กองช่าง

               

  แนวทางการตรวจสอบภายใน 

         (1)  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

         (2)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

         (3)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตาม (1) และ (2)  เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพฯ

         (4)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

   

   

   

   

  คำนิยามของการตรวจสอบภายใน

           

            การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้นการตรวจสอบภายในจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

   

            การให้บริการความเชื่อมั่น (Assurance Services)        

                      การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ หลักเกณฑ์และข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น

            การให้บริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)       

                      การให้บริหารคำปรึกษาแนะนำ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทำข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการและมีจุดประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำ ในเรื่องความคล่องตัวในการดำเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม เป็นต้น

   

  ภารกิจหลักของผู้ตรวจสอบภายใน

             ตรวจสอบภายในมีภารกิจในการเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงาน ในด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุม  และการให้คำปรึกษา (Consulting Service) เป็นการให้คำแนะนำ คำปรึกษา มีการปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสร้างค้อ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมิน  ปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารจัดการ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยรับตรวจอย่างเป็นระบบ

   

  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน มี  2 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ 1 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ

  1000 วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ

            ๑๐๑๐ การแสดงการยอมรับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามที่ปรากฏในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

  1100 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม

            1110 ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน

            1120 ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

            1130 ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม

  1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

            1210 ความเชี่ยวชาญ

            1220 ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

            1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

  ๑๓๐๐ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน

            ๑๓๑๐ การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน

            ๑๓๒๐ การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน

   

  ส่วนที่ 2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

  ๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน

            ๒๐๑๐ การวางแผนการตรวจสอบ

            ๒๐๒๐ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ

            ๒๐๓๐ การบริหารทรัพยากร

            ๒๐๔๐ นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน

            ๒๐๕๐ การประสานงานและการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น

            ๒๐๖๐ การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี)

            ๒๐๗๐ ผู้ใช้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของส่วนราชการ

  ๒๑๐๐ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน

            ๒๑๑๐ การกำกับดูแล

            ๒๑๒๐ การบริหารความเสี่ยง

            ๒๑๓๐ การควบคุม

  ๒๒๐๐ การวางแผนการปฏิบัติงาน

            ๒๒๑๐ การกำหนดวัตถุประสงค์

            ๒๒๒๐ การกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน

            ๒๒๓๐ การจัดสรรทรัพยากร

            ๒๒๔๐ แนวทางการปฏิบัติงาน

  ๒๓๐๐ การปฏิบัติงาน

            ๒๓๑๐ การระบุข้อมูล

            ๒๓๒๐ การวิเคราะห์และประเมินผล

            ๒๓๓๐ การจัดเก็บข้อมูล

            ๒๓๔๐ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

  ๒๔๐๐ การรายงานผลการตรวจสอบ

            ๒๔๑๐ หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการตรวจสอบ

            ๒๔๒๐ คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ

            ๒๔๓๐ การระบุข้อความการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

            ๒๔๔๐ การเผยแพร่ผลการตรวจสอบ

            ๒๔๕๐ การให้ความเห็นในภาพรวม

  ๒๕๐๐ การติดตามผล

  ๒๖๐๐ การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

  จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

            เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่องและ ยอมรับจากบุคคลทั่วไปรวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ ซึ่งต้องพึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

   

  1.ความซื่อสัตย์ (Integrity)  ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป

  1.1ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ

  1.2ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพที่กำหนด

  1.3ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ

  1.4ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ

  2.ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน

  2.1ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดอคติ ลำเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม

  2.2ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ

  2.3ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทำให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็นการปิดบังการกระทำผิดกฎหมาย

  3.การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น

  3.1ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

  3.2ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ

  4.ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

  4.1ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น

  4.2ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

  4.3ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

                    

  สายการบังคับบัญชา หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลคำบลสร้างค้อ

  -  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (คตส.ถ้ามี)และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และ ปลัดเทศบาลตำบลสร้างค้อ

  -  การเสนอแผนงานตรวจสอบ รวมถึงรายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  เช่น  เห็นชอบกฎบัตร  อนุมัติแผนการตรวจสอบ  และรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (คตส.ถ้ามี)  และ  เสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ โดยผ่านปลัดเทศบาลตำบลสร้างค้อ 

   

  อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลสร้างค้อ

  •  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  1.กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย

  2.กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

  3.จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงานผลประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ

  4.จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

  5..ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ

  6.จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนกรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที

  7.ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแกหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

  8.ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป

  9.ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง

  10.ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน

  11.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

   

  การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

            ตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน  โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน ที่กำหนดไว้ในระเบียบมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  การสอบทานโดยการประเมินตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคลอื่นที่อยู่ภายในส่วนราชการที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ

   

  เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินตนเอง

            เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลสร้างค้อ  มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลสร้างค้อ  จึงยึดกรอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการเป็นเกณฑ์ในการประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วย

            ๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่ ๑๐๐๐ เป็นต้นไป

            ๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของงานและกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่ ๒๐๐๐ เป็นต้นไป

            การนำมาตรฐานไปใช้ในงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้คำปรึกษาจะมีตัวอักษร A (Assurance Services) และ C (Consulting Services) ต่อท้ายเลขรหัสมาตรฐาน ดังนี้

            ๑. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นจะแทนด้วยอักษร A ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน เช่น๑๐๐๐.A๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่ส่วนราชการที่ต้องกำหนดไว้ในกฎบัตร และ ๑๑๓๐.A๓ เป็นการอธิบายถึงการให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้คำปรึกษามาก่อน เป็นต้น

            ๒. งานบริการด้านให้คำปรึกษาจะแทนด้วยอักษร C ต่อท้ายจากเลขรหัสมาตรฐาน เช่น ๑๐๐๐.C๑ เป็นการอธิบายถึงลักษณะงานบริการให้คำปรึกษาที่ต้องกำหนดไว้ในกฎบัตร และ ๑๒๒๐.C๑  เป็นการอธิบายถึงการปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ เป็นต้น

   

   

   

   

   

   

   

  แถลงการณ์ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป

   

   

                                                                                                            (นายบุญเถิง   สายสุรีย์)

   นายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ

  วันที่  11  กันยายน  2562  เข้าชม : 393


  แผนงานโครงการ 5 อันดับล่าสุด

       วินัย คืออะไร รู้ไหมเธอจ๋า... 25 / ส.ค. / 2563
       ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด 25 / ส.ค. / 2563
       ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ 8 / พ.ค. / 2563
       ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ 16 / เม.ย. / 2563
       การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสร้างค้อ 28 / ม.ค. / 2563


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์