[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน

 
 • ระบบข้อมูลบุคลกร กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 3.233.242.204
  ออนไลน์
  4 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  119 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  549 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  7585 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  15369 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  100479 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  256210 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557
  พันธกิจ ( Mission )

    พันธกิจ ( Mission ) 

  เทศบาลตำบลสร้างค้อ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ค้าขาย รับราชการ สภาพพื้นที่ตั้ง
  อยู่บนที่ราบสูงเทือกเขาภูพาน

  พันธกิจที่ 1    เน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ซื่อสัตย์ สุจริต และบริการด้วยความเป็นกันเอง
  และสะดวกรวดเร็ว

  พันธกิจที่    พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และสาธารณูปโภค

  พันธกิจที่    พัฒนาอาชีพ ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ จัดหาอาชีพเสริมให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือผู้ที่มีความสนใจ
  เพื่อให้มีความมั่นคง

  พันธกิจที่    ดูแลสุขภาพอนามัยให้บุคลากรทุกเพศ ทุกวัย ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
  พันธกิจที่    พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน และพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด และสวยงาม
  พันธกิจที่    พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
  พันธกิจที่    ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอบริเวณชุมชน
  พันธกิจที่ 8    ควบคุมการก่อสร้าง และวางผังหมู่บ้าน และตำบลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  พันธกิจที่   สนับสนุนงบประมาณให้กับส่วนราชการ หรือองค์กรให้การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ

  ในทุก ๆ ด้าน

  พันธกิจที่ 10    พัฒนาด้านคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน  เข้าชม : 1670


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์