[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน

 
 • ระบบบริหารงานบุคคล Online
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 18.204.227.250
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  76 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  46 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1466 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  2091 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  19791 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  99499 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557
  ข้อมูลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง


  แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

  แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

  แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

  แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
  ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

  การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562


  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน


  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิุนายน 2561

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562

  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
   ข้อมูลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง
  โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบประปาพร้อมหอถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59095049447)


  โครงการก่อสร้างระบบประปาทรงลูกบอล (ขนาดเล็ก) บ้านอุดมทรัพย์ ม.๒๑ โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59085116137)  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างเก็บน้ำชมภูพาน บ้านจัดสรร หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59095052451)

  โครงการปรับปรุงลูกรังภายในเขต ทต.สร้างค้อ โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59095052492)


  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายสถานีตำรวจภูธรสร้างค้อ บ้านนายอ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59095052430)


  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านสร้างแก้ว บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59095037039)


  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างค้อ บ้านสร้างค้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59095037024)


  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน-สะพานสาม บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59095037050)


  โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59085086472)


  ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59095008892)


  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59085114790)


  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59085111604)


  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านภูพานทอง หมู่ที่ 9 โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59085108953)


  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนหัวช้าง บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59085070347)


  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะพานสาม หมู่ที่ 13 โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59085069334)


  โครงการขุดลอกลำห้วยเดื่อ บ้านถ้ำศรีแก้ว หมู่ 23 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59075079694)


  โครงการขุดลอกลำห้วยศึกฤทธิ์ บ้านดอนแคน หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59075081249)


  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางหลวงสาย 213 บ้านดอนแคน หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59085013800)


  โครงการจ้างเหมาจัดหาและประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพานทอง โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59065067218)


  โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและที่แปรงฟันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีตกลงราคา (เลขที่โครงการ : 59075073582)  เข้าชม : 745


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์