[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน

 
 • ระบบข้อมูลบุคลกร กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 3.233.242.204
  ออนไลน์
  5 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  210 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  549 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  7676 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  15369 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  100570 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  256301 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557
  โครงสร้างหน่วยงาน

   


  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ

  เรื่อง  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในแต่ละกองและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งพนักงานเทศบาล

  ************************

            ด้วยคณะกรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  (ก.ท.จ.สกลนคร)  ในการประชุมครั้งที่ 9/2560  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลสร้างค้อ  จัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  (รอบปีงบประมาณ  2561 – 2563)  ของเทศบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลตำบล   ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติหน้าที่   ของพนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ   จึงประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในแต่ละกองและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งพนักงานเทศบาล  ตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี รอบปีงบประมาณ  2561 – 2563  ของเทศบาลตำบลสร้างค้อ   ดังนี้

  ก.      โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

  1. สำนักปลัดเทศบาล

                     1.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ

  ให้สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

                       1.2 ฝ่ายอำนวยการ

  - ฝ่ายอำนวยการ  รับผิดชอบกลุ่มงาน ดังนี้

  - งานการเจ้าหน้าที่

  - งานจัดการเลือกตั้ง

  - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

  - งานธุรการและงานสารบรรณ

  - งานเลขานุการสภาเทศบาล

  - งานเลขานุการผู้บริหาร

  - งานราชพิธี และรัฐพิธี

                                   - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  - งานเทศกิจ

  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

  - งานจัดทำงบประมาณ

  - งานธุรการและงานสารบรรณ

                                   - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ/งานประชาสัมพันธ์

  - งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น

  - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

  - งานตราเทศบัญญัติ

  - งานนิติกรรมสัญญา

  - ฝ่ายบริหารการศึกษา

  - งานการเจ้าหน้าที่

  - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

  - งานการศึกษาปฐมวัย

  - งานโรงเรียน

  - งานกิจการนักเรียน

  - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

  - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

  - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

  - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ

  - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา

  - งานกิจการเด็กและเยาวชน

  - งานกีฬาและนันทนาการ

  - งานกิจการศาสนา

  - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ  และวัฒนธรรม                          

  - งานแผนและโครงการ

  - งานระบบสารสนเทศ

  - งานงบประมาณ

  - งานธุรการ     

  - ฝ่ายพัฒนาชุมชน  รับผิดชอบกลุ่มงาน ดังนี้

                                  - งานธุรการและงานสารบรรณ

  - งานสังคมสงเคราะห์

  - งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม                                   

                                  - งานพัฒนาชุมชน

  - งานชุมชนเมือง

  - งานส่งเสริมอาชีพและรายได้

  - ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รับผิดชอบกลุ่มงาน ดังนี้                         

  - งานธุรการ และงานสารบรรณ

  - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

  - งานวางแผนสาธารณสุข

  - งานรักษาความสะอาด

  - งานเผยแพร่และฝึกอบรม

  - งานส่งเสริมสุขภาพ

  - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

  - งานศูนย์บริการสาธารณสุข

  - งานสัตวแพทย์  

  2. กองคลัง  

                     2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ให้กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเก็บรายได้ งานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

                     2.2 การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน

  -  ฝ่ายบริหารงานคลัง

  - งานธุรการและงานสารบรรณ

  - งานพัสดุและทรัพย์สิน

  - งานการเงินและบัญชี

  - งานระเบียบการคลัง

  - งานสถิติการคลัง                  

  - งานพัฒนารายได้

  - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

  3. กองช่าง

                     3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ให้กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ   ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  การก่อสร้าง   งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย    งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง    การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

                     3.2 การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน

                               - ฝ่ายการโยธา รับผิดชอบกลุ่มงาน ดังนี้

  - งานธุรการและงานสารบรรณ

  - งานวิศวกรรม

  - งานสถาปัตยกรรม

  - งานผังเมือง

  - งานสาธารณูปโภค

  - งานสวนสาธารณะ

  - งานศูนย์เครื่องจักรกล

  - งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

  - งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย

                                       

  4. หน่วยตรวจสอบภายใน

                     ให้หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                     ประกาศ  ณ วันที่   29  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560

    

   

                                                                      (นายบุญเถิง  สายสุรีย์)

                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ

    
     เข้าชม : 1818


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์