[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน

 
 • ระบบข้อมูลบุคลกร กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 3.233.242.204
  ออนไลน์
  2 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  257 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  549 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  7723 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  15369 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  100617 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  256348 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557
  ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ


             ภูมิประเทศ  

               อยู่บนที่ราบสูงเทือกเขาภูพาน   สภาพพื้นที่ลาดเอียง   และลาดชันไปตามพื้นที่ภูเขา เหมาะสำหรับ ปลูกพืชสวน  
  พืชไร่  ไม่เหมาะสำหรับการทำนา

  ภูมิอากาศ

                 มีสภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น  3  ฤดู  ฤดูหนาว  ฤดูฝน  และฤดูแล้ง   ฤดูหนาวจะหนาวจัดเพราะอยู่บนที่สูง  
  ฤดูร้อนจะไม่ร้อนมาก  เพราะมีต้นไม้ธรรมชาติจำนวนมากคอยปกคลุมแสงแดดที่ทำให้อากาศร้อน  ฤดูฝนจะตกเป็นปกติตามฤดูกาล  
  แต่ดินไม่ค่อยอุ้มน้ำ   น้ำใต้ดินจะมีน้อย  เพราะใต้ดินเป็นชั้นหิน

  ทรัพยากรธรรมชาติ

                 พื้นที่เทศบาลตำบลสร้างค้อ มีทรัพยากรธรรมชาติ  ประเภทป่าไม้ ลำธาร  สัตว์ป่า  เห็ดป่า 
  ของป่าและภูมิทัศน์สวยงามจำนวนมาก  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่  70
   %  อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานและเขตป่าสงวนแห่งชาติ   

  ประชากร   

      ประชากรของตำบลสร้างจำนวนทั้งสิ้น  10,617 คน จำนวน  3,196 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่  31 มีนาคม  2557) 
  แยกเป็น ชาย  จำนวน 5,390 คน  หญิง จำนวน  5,227  คน  แยกเป็น  กลุ่มแรกเกิด                 ถึง 2
    ปี  จำนวน  324  คน 
  กลุ่มปฐมวัย  315
    คน  กลุ่มอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  1,036  คน  กลุ่มมัธยมศึกษา  998  คน  
  กลุ่มนักศึกษาอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา  736
    คน  กลุ่มวัยแรงงาน  5,924  คน  กลุ่มผู้สูงอายุ  1,027  คน   กลุ่มผู้พิการ  238 คน            เข้าชม : 2378


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์