[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน

 
 • ระบบข้อมูลบุคลกร กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 3.233.242.204
  ออนไลน์
  7 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  217 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  549 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  7683 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  15369 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  100577 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  256308 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557
  รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  1.  พัฒนาถนนลูกรังภายในหมู่บ้านให้เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง  เพื่อประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและ

  ปลอดภัย

  -  ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่  1                           งบประมาณ    194,600.-  บาท

  -  ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่  6                           งบประมาณ    486,000.บาท

  -  ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่  9                           งบประมาณ    492,800.-  บาท

  -  ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่  12                         งบประมาณ    507,600.-  บาท

  -  ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่  17                         งบประมาณ    494,400.-  บาท

  -  ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่  18                         งบประมาณ    164,100.-  บาท

  -  ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่  19                         งบประมาณ    504,300.-  บาท

  -  ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่  20                         งบประมาณ    424,800.-  บาท

  -  ก่อสร้างถนน  คสล.หมู่  21                         งบประมาณ    494,400.-  บาท

   

  2.  พัฒนาถนนเพื่อการเกษตร   ถนนดิน   ถนนลูกรัง   ให้อยู่ในสภาพดี   สัญจรไป-มา  และลำเลียงพืชผล

  ทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล

            -  ก่อสร้างถนนลูกรังภายในเทศบาลตำบลสร้างค้อ             งบประมาณ    100,000.-  บาท

   

  3.  จัดให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค  อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  ทุกฤดูกาล  โดยก่อสร้างระบบประปาใหม่  เพิ่มเติม  ให้แก่

  หมู่บ้านต่างๆ ที่ยังขาดแคลน  ขยายประปาหมู่บ้าน ขุดสระน้ำ เจาะบ่อบาดาลและจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำฝน  เป็นต้น

  -  วางท่อประปาหมู่บ้าน                                งบประมาณ     373,500.-   บาท

   

  4.  จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  ตามความจำเป็นและเหมาะสม  ตามสถานะการเงินและการคลัง

  -  ได้ตั้งงบประมาณเพื่อจะขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่  2,5,11      งบประมาณ     800,000.-   บาท

   

  5.  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  ทุกแยก  ทุกจุด  ที่มีความจำเป็นให้สว่างปลอดภัยในการเดินทางยามค่ำคืน

  -  สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบลสร้างค้อ

   

  นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

  6.  สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนในพื้นที่และช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ยากจนหรือเด็กด้อยโอกาสทาง สังคมให้เป็น

  เด็กที่มีอนาคตที่ดี

  -  ตั้งงบประมาณไว้  30,000.-บาท  แต่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย

   

  7.  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี  มาตรฐานดีเด่น  โดยการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหนึ่งเดี่ยว 
  จัดระบบการเรียนการสอนเป็นระบบชั้นอายุ  รายวิชา  รายกิจกรรม

  -  ขณะนี้ดำเนินการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปแล้ว   3  ศูนย์  คือ  ศูนย์วัดโพธิ์ศรี   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     บ้านภูพานทอง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานสาม  อยู่ในเกณฑ์ดีระดับหนึ่งและจะประเมินผล

               ไปเรื่อย ๆ  หากพบปัญหาจุดไหนก็หาทางแก้ไข ปรับให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ  สำหรับศูนย์อื่นก็อยู่ตามเดิม

                และจะพิจารณารวมไปเรื่อย ๆ ตามความสมัครใจ

           

  8.  จัดงบประมาณสื่อการเรียนการสอนเด็กเล็ก   ให้ครบถ้วนได้มาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาที่ดี

            -  ดำเนินการรวมเป็นศูนย์นำร่องและจะขยายผลกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นตามความเหมาะสม

  งบประมาณ  180,000.- บาท

   

  9.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนได้แก่ วันพ่อ  วันแม่  วันเด็ก  กีฬาโรงเรียน  กิจกรรมลูกเสือเป็น

  ต้น      -

  10.  ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีต่าง ๆ ประเพณีท้องถิ่น  เทศกาลต่าง ๆ  งานบุญต่าง ๆ ของทุกหมู่บ้าน

            -  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  งบประมาณ  80,000.-     บาท

   

  11.  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์รวมที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อพร้อมระบบสารสนเทศเพื่อให้

  ประชาชน  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ที่ทันสมัยตามยุคโลกาภิวัตน์

  -  ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วโดยกำลังจะก่อสร้างห้องการเรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์รวมที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ  โดยมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  มี  Internet  บริการฟรี

             

  12.  จัดงบประมาณสนับสนุน  การเล่นกีฬา  กีฬาพื้นบ้าน  ทั้งพ่อบ้าน  แม่บ้าน  เยาวชน  นักเรียนให้เกิดความรักสามัคคี 
  เกิดความสมานฉันท์กันในทุกชุมชน  ทุกหมู่บ้านทุกโซนกีฬา

  -  ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด         งบประมาณ   150,000.-  บาท   

            

  13จัดงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน  เพื่อให้มีกิจกรรมการเล่นกีฬาของทุกเพศ   ทุกวัยในหมู่บ้าน

  -  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา                              งบประมาณ    92,000.-  บาท 


  นโยบายด้านสวัสดิการสังคม

  14ดูแลจัดงบประมาณช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  อย่างทั่วถึง

  -  ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   965  คน  (แบ่งเป็นช่วงอายุได้ดังนี้)

  อายุ 60 – 69 ปี รายละๆ 600.-บาท/คน/เดือน  จำนวน  595 คน  รวมทั้งสิ้น  4,284,000.-บาท

  อายุ 70 – 79 ปี รายละๆ 700.-บาท/คน/เดือน  จำนวน  295 คน  รวมทั้งสิ้น  2,478,000.-บาท

  อายุ 80 – 89 ปี รายละๆ 800.-บาท/คน/เดือน  จำนวน    68 คน  รวมทั้งสิ้น    652,800.-บาท

  อายุ 90 ปีขึ้นไป รายละๆ1,000.-บาท/คน/เดือน  จำนวน    7 คน    รวมทั้งสิ้น     84,000.-บาท

        รวมทั้งสิ้นจำนวน  965  คน

           -  ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพคนพิการ   223  คนเดือนละ  500.-บาท/คน/เดือน 

  รวมทั้งสิ้น  1,338,000.-บาท

            -  ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์   3  คนเดือนละ  500.-บาท/คน/เดือน 

  รวมทั้งสิ้น     18,000.-บาท

   

  15ส่งเสริมกิจกรรม  ส่งเสริมอาชีพให้ความเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ  ผู้พิการด้วยความเอาใจใส่อย่างอบอุ่น

            -  สำหรับนโยบายข้อนี้  จะดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป ในปีนี้ได้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ ถึงหมู่บ้าน

               ทุกเดือน

             -  โครงการ สปสช. จำนวน  39  โครงการ  งบประมาณ  480,600.- บาท

   

  16ส่งเสริมกองทุนเศรษฐกิจชุมชนทุกหมู่บ้านเป็นการเพิ่มรายได้และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน

  โดยต่อเนื่องและเพิ่มเงินกองทุน

  -  เป็นนโยบายต่อเนื่องที่จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ   90,000.- บาท  รวม  2,250,000.- บาท

     ให้กู้ยืมหมุนเวียน  23  กลุ่ม  และขยายเพิ่มเงินกองทุนให้แต่ละหมู่บ้านในปีต่อไปหากมีงบประมาณ

   

  17จัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่พบปะเยี่ยมเยียนรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน

  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดเวทีประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                                                                     งบประมาณ    15,000.-  บาท

   

  นโยบายด้านสาธารณสุข

  18จัดงบประมาณ  ส่งเสริมภารกิจ  อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน

           -  อุดหนุนกิจการสาธารณสุขมูลฐานจำนวน  23  หมู่บ้าน  งบประมาณ   230,000.- บาท

   

  19จัดงบประมาณส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

  -  ได้ดำเนินการร่วมกับสถานีอนามัยโครงการสปสช. จำนวน  39  โครงการ  งบประมาณ  480,600.- บาท

   

   

  20ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชน

            -  จัดซื้อวัสดุกำจัดยุงลาย                              งบประมาณ     70,000.-  บาท

  จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า                      งบประมาณ     50,000.-   บาท

   

  21สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ให้เป็นชุมชนที่ปลอดขยะหมู่บ้านสะอาดน่าอยู่ น่าอาศัย   

            - ดำเนินการร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูพาน

   

  นโยบายด้านบรรเทาสาธารณภัย

  22สนับสนุนกิจกรรมภารกิจอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ระดับตำบลให้มีความเข้มแข็งมีขวัญ

  และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่

  -  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมหรือภารกิจ อปพร.      งบประมาณ     60,000.-   บาท

   

  23ให้การสนับสนุน  หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย  ( ทีมกู้ชีพ )  ให้มีความเข้มแข็ง  มีขวัญและกำลังใจในการเสียสละ

  และการปฏิบัติหน้าที่

   -  ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย)                                                                         งบประมาณ    230,000.- บาท

   

  24จัดงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อุทกภัย  อัคคีภัย  ให้ได้ทันท่วงที

  เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย

  -                   ตั้งงบประมาณในหมวดงบกลาง   ( เงินสำรองจ่าย )  งบประมาณ 450,000  บาท 

   

  นโยบายด้านการบริหาร

  25พัฒนาความรู้   ทักษะ  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรใน
  องค์การบริหารส่วนตำบล  ให้ทันสมัย  มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อบริการพี่น้องประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

  -   ตั้งงบประมาณในการศึกษาปริญญาตรีสำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและผู้ดูแลเด็ก 

  งบประมาณ    60,000.-  บาท

  -   ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม                             งบประมาณ    300,000.-  บาท 

  -   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                งบประมาณ    180,000.-  บาท 

   

  26สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการบริการประชาชน  ด้วยความประทับใจ  สะดวก  รวดเร็ว  บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม 
  พูดจาไพเราะด้วยรอยยิ้ม

  -  ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร  เป็นประจำทุกเดือนให้พัฒนาการบริการให้ดีที่สุด  ด้วยความประทับใจ

     สะดวก  รวดเร็ว  ด้วยความสุภาพอ่อนน้อม

   

  27จะบริหารงานและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  เช่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน

  ประชาชน  องค์กรชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

  นโยบายข้อนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ  ได้บริหารงานโดยการประสานงานทุกภาคส่วนอย่าง

  เป็นกันเองหลาย ๆ หน่วยงานและหลายๆ กิจกรรม  เข้าชม : 2083


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์