[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน

 
 • ระบบข้อมูลบุคลกร กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 3.233.242.204
  ออนไลน์
  7 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  190 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  549 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  7656 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  15369 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  100550 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  256281 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557
  นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ


  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร  ( เทศบาลตำบลสร้างค้อ )

  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            1.  พัฒนาถนนลูกรังภายในหมู่บ้านให้เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง  เพื่อประชาชนสัญจรไปมาได้

      สะดวกและปลอดภัย

            2.  พัฒนาถนนเพื่อการเกษตร   ถนนดิน   ถนนลูกรัง   ให้อยู่ในสภาพดี   สัญจรไป-มา  และลำเลียงพืชผล

                  ทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล

            3.  จัดให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค  อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  ทุกฤดูกาล  โดยก่อสร้างระบบประปาใหม่  เพิ่มเติม

       ให้แก่หมู่บ้านต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลน  ขยายประปาหมู่บ้าน  ขุดสระน้ำ  เจาะบ่อบาดาลและจัดหา

       ภาชนะกักเก็บน้ำฝน  เป็นต้น

            4.  จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าอย่างทั่วถึง  ตามความจำเป็นและเหมาะสม  ตามสถานะการเงินและการคลัง

            5.  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  ทุกแยก  ทุกจุด  ที่มีความจำเป็นให้สว่างปลอดภัยในการเดินทางยามค่ำคืน

   

  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

            6.  สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนในพื้นที่และช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ยากจนหรือเด็กด้อยโอกาสทาง

       สังคมให้เป็นเด็กที่มีอนาคตที่ดี

            7.  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มาตรฐานดีเด่น  โดยการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นหนึ่งเดี่ยว  จัดระบบ

       การเรียนการสอนเป็นระบบชั้นอายุ  รายวิชา  รายกิจกรรม

            8.  จัดงบประมาณสื่อการเรียนการสอนเด็กเล็ก   ให้ครบถ้วนได้มาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาที่ดี

            9.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนได้แก่  วันพ่อ  วันแม่  วันเด็ก  กีฬาโรงเรียน  กิจกรรม

       ลูกเสือเป็นต้น

           10.  ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีต่าง ๆ ประเพณีท้องถิ่น  เทศกาลต่าง ๆ  งานบุญต่าง ๆ ของทุก

        หมู่บ้าน  ทุกโซนให้อยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป

           11.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนาในทุกฤดูกาล  ทุกเทศกาล

           12.  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์รวมที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อพร้อมระบบสารสนเทศ

                    เพื่อให้ประชาชนเยาวชน  นักเรียน  นักศึกษาได้ค้นคว้าห้าข้อมูลความรู้ที่ทันสมัยตามยุคโลกาภิวัฒน์

            13.  จัดงบประมาณสนับสนุน  การเล่นกีฬา  กีฬาพื้นบ้าน  ทั้งพ่อบ้าน  แม่บ้าน  เยาวชน  นักเรียนให้

                   เกิดความรักสามัคคี  เกิดความสมานฉันท์กันในทุกชุมชน  ทุกหมู่บ้านทุกโซนกีฬา

            14.  จัดงบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน  เพื่อให้มีกิจกรรมการเล่นกีฬาของทุกเพศทุกวัยในหมู่บ้าน

   

  ด้านสวัสดิการสังคม

             15.  ดูแลจัดงบประมาณช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  อย่างทั่วถึง

             16.  ส่งเสริมกิจกรรม  ส่งเสริมอาชีพให้ความเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ  ผู้พิการด้วยความเอาใจใส่อย่างอบอุ่น

            17.  ส่งเสริมกองทุนเศรษฐกิจชุมชนทุกหมู่บ้านเป็นการเพิ่มรายได้และพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหา

         ความยากจนโดยต่อเนื่องและเพิ่มเงินกองทุน

             18.  จัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่พบปะเยี่ยมเยียนรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน

   

  ด้านสาธารณสุข

             19.  จัดงบประมาณ  ส่งเสริมภารกิจ  อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน

             20.  จัดงบประมาณส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

             21.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชน

             22.  สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ให้เป็นชุมชนที่ปลอดขยะ  หมู่บ้านสะอาด  น่าอยู่ น่าอาศัย

   


  ด้านบรรเทาสาธารณภัย

             23.  สนับสนุนกิจกรรมภารกิจอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ระดับตำบลให้มีความเข้มแข็ง 

        มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่

             24.  ให้การสนับสนุน  หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย  ( ทีมกู้ชีพ )  ให้มีความเข้มแข็ง  มีขวัญและกำลังใจในการ

        เสียสละและการปฏิบัติหน้าที่

             25.  จัดงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อุทกภัย  อัคคีภัย  ให้ได้ทันท่วงที

        เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย

   

  ด้านการบริหาร

             26.  พัฒนาความรู้   ทักษะ  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากร
  ในองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้ทันสมัย  มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
  วิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อบริการพี่น้องประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

             27.  สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการบริการประชาชน  ด้วยความประทับใจ  สะดวก  รวดเร็ว  บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม 
  พูดจาไพเราะด้วยรอยยิ้ม

             28.  จะบริหารงานและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  เช่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  ประชาชน 
  องค์กรชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

   

  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  1.   แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  บริหารจัดการขยะมูลฝอย

            จะประสานงานในการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดในการพัฒนาต่าง ๆ  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ส่งเสริมสนับสนุนการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยทำการบำบัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อการดำรงชีพของประชาชน  มีการวางระบบการจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสียทั้งระดับชุมชนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ  มาตรฐาน  สะอาด  ถูกสุขอนามัย  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  พอเพียงต่อความต้องการ

   

  2. สนับสนุนกิจกรรมของ  อสม.

            จะสนับสนุนส่งเสริมปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
  ในด้านการดูแล  ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกันควบคุมเชื้อโรคติดต่อ เรื้อรังต่าง ๆ

   

  ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

  3. สร้างชุมชนเข้มแข็ง  หมู่บ้านปลอดยาเสพติด

            ปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยคุกคามอีกประเภทหนึ่ง  ที่ทำให้สังคมอ่อนแอ  สนับสนุน  คตส.หมู่บ้าน  ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ผู้เสพยาเสพติดถือว่าเป็นผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสภาพด้านจิตใจ และส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาอาชีพและรายได้สำหรับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

   

  4. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/กลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน

            โดยการสนับสนุนเงินกองทุนหมู่บ้านละหนึ่งแสนบาท  เพื่อเป็นกองทุนพัฒนากลุ่มอาชีพและศักยภาพในการเพิ่มรายได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

   

  5. ส่งเสริมสนับสนุนดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส  เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ

            โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดูแลเอาใจใส่เพิ่มระบบสุขาภิบาล

   

  6. สนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬาของเยาวชนในท้องถิ่น

            โดยการปรับปรุง/ซ่อมแซม/จัดการกีฬาสำหรับหมู่บ้าน จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนแต่ละหมู่บ้าน  อีกทั้งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับตำบลเพื่อพัฒนาไปสู่อาชีพต่อไป

   

  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

  7. ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

            โดยการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการของเด็ก  สนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสำหรับเด็ก อีกทั้งติดตั้งสัญญาณดาวเทียมทุกศูนย์

   

  8. ส่งเสริมด้านการศึกษามุ่งเน้นสู่สังคมอาเซียน

            โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างครูอัตราจ้างในสาขาที่ขาดแคลนให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และมัธยมศึกษาในพื้นที่  และสนับสนุนงบประมาณในการให้เด็กนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนกวดวิชาประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

   

  9. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

            โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน จัดกิจกรรมทางศาสนาบุญประเพณี  ก่อสร้างฌาปนกิจสถาน  ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องดนตรีพื้นเมือง

   

  ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

  10. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

            โดยการก่อสร้าง   ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา   ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ประปาหมู่บ้าน  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง  ถนนเพื่อการเกษตร  สะพาน  ร่องระบายน้ำ  ท่อระบายน้ำ    ท่อลอดเหลี่ยม ฯลฯ

   

  11. ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

            โดยการก่อสร้างปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา   สร้างฝายขนาดกลาง  และขนาดเล็กให้เต็มพื้นที่เกษตรกร  ขุดลอกลำห้วย  หนอง  คลอง  บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  ฯลฯ

   

  ด้านบรรเทาสาธารณภัย

  -  สนับสนุนกิจกรรมและภารกิจ  อปพร.และทีมกู้ชีพตำบลสร้างค้อให้มีความเข้มแข็ง  มีขวัญกำลังใจ  ในการเสียสละปฏิบัติหน้าที่  ช่วยเหลือประชาชน และสังคม ได้อย่างภาคภูมิใจ

  จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ  ผู้ประสบภัยต่างๆ  เช่น  ภัยแล้ง  อุทกภัย  อัคคีภัย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  ของพี่น้องประชาชน

   

  ด้านการบริหารราชการ

  -  เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ก้าวหน้า และทันสมัยตามเศรษฐกิจ  และสังคม  ปรับปรุงงานบริการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง  พัฒนาเพิ่มศักยภาพของข้าราชการ  พนักงานเทศบาลให้มีทัศนคติที่ดี  เร่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ อบรมสัมมนาแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถประสบการณ์  วิสัยทัศน์  ในการทำงานและพัฒนาสมรรถนะเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริการประชาชน   

  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส  ตรวจสอบได้เงินงบประมาณคือเงินภาษีของราษฎร  เพื่อความโปร่งใส  มีการประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลตำบลสร้างค้อ   ให้ประชาชนได้ทราบทางสื่อ ต่าง  ๆ ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง   เข้าชม : 2127


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์