[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน

 
 • ระบบข้อมูลบุคลกร กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 3.233.242.204
  ออนไลน์
  6 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  161 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  549 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  7627 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  15369 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  100521 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  256252 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557
  จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
              1. การบริหารงานของเทศบาลตำบลเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่บ้าน ตามหลักธรรมาภิบาล
              2. เด็กได้รับการศึกษาจบภาคบังคับทุกคน
              3. ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมทุกพื้นที่และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
  กับความต้องการของประชาชน

              4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และจัดสวนสาธารณะประจำตำบล
              5. สนับสนุนกิจกรรมของศาสนาทุกศาสนา
              6. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมของท้อถิ่นและระดับชาติทุกประเภท
              7. พัฒนาอาชีพ สนับสนุนอาชีพเสริมให้ประชาชนในตำบล
              8. ช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
              9. ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
              10. สนับสนุนการป้องกันโรค เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อทุกชนิด
              11. ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นตำบลที่น่าอยู่
              12. พัฒนาให้ความรู้ให้กับเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร และหาตลาดเพื่อให้จำหน่ายในราคาที่สูงขึ้น
              13. สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
              14. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

  แนวทางการพัฒนา

  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

            1.  การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา

            2.  การส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

  3.  การสงเคราะห์   การส่งเสริมสวัสดิการ  คุณภาพชีวิตสตรี  เด็ก  คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส                

       ผู้ยากจนและผู้ติดเชื้อเอดส์

            4.  การส่งเสริม สนับสนุนสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค

            5.  การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถาบันครอบครัว

            6.  การส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาศักยภาพศักยภาพ  เด็กเยาวชน  ชุมชน  อาสาสมัครและองค์กรเอกชน

   

  ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว

            1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า  การลงทุนเชิงท่องเที่ยว

            2.  การอนุรักษ์   ฟื้นฟู   ศิลปะ   ศาสนา   วัฒนาธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   

  ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร

            1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์      

            2.  การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์

  3.  การส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            4.  การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์     

  5.  การส่งเสริมสนับสนุนควบคุม ป้องกันโรคจากแมลง ศัตรูพืชและสัตว์

            6การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกเพื่อประกอบอาชีพ

            7.  การส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ( OTOP )

            8.  การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด

   

  ยุทธศาสตร์ที่   การพัฒนาด้านการาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

            1.  การก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคม  แหล่งน้ำ  ระบบสาธารณูปโภคและ

       สาธารณูปการ

            2.  การบริการประชาชน

            3.  การแก้ไขปัญหายาเสพติด   การทุจริต   คอรัปชั่น

            4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            5.  ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

  6.  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

            7.  การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น   ภาครัฐและเอกชน

            8ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.

   

  ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            1.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลอย่างยั่งยืน  เข้าชม : 1580


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์