[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผลและติดตามแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
จดหมายข่าว


 
 • ระบบข้อมูลบุคลกร กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 3.239.40.250
  ออนไลน์
  2 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  342 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  553 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  8032 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  8032 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  163763 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลสร้างค้อ ประจำปี 2564
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริต
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริต
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
  กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อและนายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลสร้างค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างค้อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
  เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไ่ก่พื้นบ้านสายพันธุ์ดี
  ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไ่ก่พื้นบ้านสายพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
  ในวันที่ 18 กันยายน 2560 โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 ณ อุทยานแห่งชาติ (ห้วยตีนกิด) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานสืบสานประเพณีของดีภูพาน ประจำปี 2560
  งานสืบสานประเพณีของดีภูพาน ประจำปี 2560

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
  << 1 2 3 >>


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์