[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผลและติดตามแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
จดหมายข่าว
เลือกตั้งเทศบาลตำบลสร้างค้อ 2564


 
 • ระบบข้อมูลบุคลกร กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 3.233.242.204
  ออนไลน์
  4 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  269 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  549 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  7735 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  15369 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  100629 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  256360 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างค้อ
  เหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างค้อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  นายมีชัย ดีมะการ นายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ และพนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 / 2564
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 / 2564
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 / 2564
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 / 2564
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 / 2564
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 / 2564
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ และบริการชำระภาษีของเทศบาลตำบลสร้างค้อ ประจำปี 2564
  โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ และบริการชำระภาษีของเทศบาลตำบลสร้างค้อ ประจำปี 2564
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แบบรับฟังความคิดเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
  แบบรับฟังความคิดเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) ทต.สร้างค้อ
  สรุปรายงานการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการนับคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลสร้างค้อ ประจำปี 2564
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริต
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริต
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
  กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อและนายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลสร้างค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ และบริการชำระภาษีของเทศบาลตำบลสร้างค้อ ประจำปี 2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างค้อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
  เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การออกคำสั่งด้านการบริหารงาน
  คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
  << 1 2 3 >>


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์