[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผลและติดตามแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ
ข้อมูลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต


 
 • ระบบบริหารงานบุคคล Online
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 54.87.61.215
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  98 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  45 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1456 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  1442 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  7716 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  87424 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558

   

  โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคล

  เฉลิมพระชนมพรรษาครบ  ๘๘ พรรษา ๕  ธันวาคม ๒๕๕๘

   

  ๑. ชื่อโครงการ  โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            เนื่องในวโรกาสกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ๕  ธันวาคม ๒๕๕๘

  ๒. หลักการและเหตุผล

                      ด้วย เทศบาลตำบลสร้างค้อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อน ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการ      “ ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ”   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘   เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมสร้างปณิธานความดี  น้อมถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพได้อีกทางหนึ่ง  โดยกิจกรรมเป็นการปั่นจักรยาน ในวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ระยะทางรวม ๒๐ กิโลเมตร จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กับ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  เทศบาลตำบลสร้างค้อ ในการจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างสูงสุด

  ๓.วัตถุประสงค์

                     ๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม      พระชนมพรรษาครบ  ๘๘  พรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘

                     ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

                     ๓. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายและส่งเสริมให้ประชาชนมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย

                     ๔. เพื่อปลุกกระแสการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ                

  ๔. เป้าหมาย

                     ๑. ข้าราชการ พ่อค้า  ประชาชน นักเรียน  ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างค้อ และเขตอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

                     ๒. หน่วยงานราชการต่างๆในตำบลสร้างค้อฃ

                            รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๕๐๐ คน

  ๕. วิธีดำเนินการจัดกิจกรรม

                     ๑. เทศบาลตำบลสร้างค้อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อน ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการ

  แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมวางแผนงานตามโครงการ

                     ๒. ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครให้กลุ่มนักปั่นจักรยาน และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ในวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘              

                            ๓. ประสานสถานีตำรวจภูธรสร้างค้ออำนวยความสะดวกการจาจรในเส้นทางปั่นจักรยาน

                            ๔.ร่วมทำพิธีถวายความจงรักภักดีและดำเนินกิจกรรมตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

                            ๕.ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการและปั่นปั่นจักรยานตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้  โดยระยะทางในการปั่นจักรยานประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร  เริ่มจาก เส้นทาง สามแยกปั๊ม ปตท.บ้านสร้างค้อ ถึง บ้านหลุบเลา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร    แล้วปั่นจักรยานกลับ

                            ๖.มอบของรางวัลผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพร่วมลุ้นรางวัลจากการจัดกิจกรรม

  ๖.  ระยะเวลาดำเนินงาน

                            วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘ (รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้ายโครงการ)

  ๗.  สถานที่ดำเนินการ

                            บริเวณสถานที่จัดงาน สามแยกทางเข้าบ้านหลุบเลาเยื้อง ปตท.บ้านสร้างค้อหมู่ที่ ๑๒ 

                           เส้นทางการปั่นจักรยาน จากสามแยกหน้าปั๊ม ปตท.  ถึง  บ้านหลุบเลา(แยกทางเข้าวัดอ่างคำภา)     ปั่นจักยานไป - กลับ  รวมระยะทาง  ๒๐  กิโลเมตร  เข้าชม : 3261


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 16 / พ.ค. / 2562
        ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 9 / เม.ย. / 2562
        ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น 10 / ม.ค. / 2562
        14 / ธ.ค. / 2561
        29 / พ.ย. / 2561


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์